Oil price 22 Jul2019
 
35.76
-
-
-
36.21
-
36.26
36.06
-
36.06
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.35
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
28.08
25.34
25.34
25.34
25.34
25.34
-
25.34
25.34
25.34
25.34
20.39
20.39
-
-
-
-
-
20.39
-
-
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
25.69
25.69
-
-
-
-
-
-
-
-
21.69
21.69
21.69
21.69
21.69
-
21.69
21.69
-
21.69
30.29
30.56
30.75
30.75
30.75
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
19 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre