Oil price 22 May2019
 
36.96
-
-
-
37.41
-
37.46
37.26
-
37.26
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.55
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
29.28
26.54
26.54
26.94
26.94
26.94
-
26.54
26.54
26.94
26.54
20.99
20.99
-
-
-
-
-
20.99
-
-
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
28.19
31.79
32.06
32.25
32.25
32.25
-
-
-
-
-
23.19
23.19
23.19
-
-
-
23.19
23.19
-
23.19
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
18 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre